Grechko, T Yu

Issue Section Title Abstract File
Vol 17, No 1 (2014) Articles PREVAILING OF KOPING-STRATEGIES OF PATIENTS AT THE VARIOUS STAGES OF PSYCHOTHERAPEUTIC PROCESS Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 2 (2017) Articles PERSPEKTIVY ISPOL'ZOVANIYa PREPARATA «ETOKSIDOL» V KOMPLEKSNOY TERAPII TREVOZhNYKh RASSTROYSTV (obzor literatury) Abstract PDF
(Rus)
Vol 21, No 2 (2018) Articles USE OF THE GOTLAND SCALE OF THE DEPRESSION AND QUESTIONNAIRE “MY TEMPERAMENT” FOR EVALUATING THE MENTAL HEALTH OF THE STUDENTS Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles KLINIChESKIE PROYaVLENIYa NEVROTIChESKIKh RASSTROY Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles KOMBINIROVANNOE ISPOL'ZOVANIE TIPIChNYKh I ATIPIChNYKh NEYROLEPTIKOV DLYa TERAPII PSIKhOTIChESKIKh RASSTROYSTV V USLOVIYaKh SOVREMENNOGO PSIKhIATRIChESKOGO STATsIONARA Abstract PDF
(Rus)
No 11 (2008) Articles SOVREMENNYE PATOGENETIChESKIE PODKhODY K TERAPII OBSESSIVNO-KOMPUL'SIVNOGO RASSTROYSTVA (OBZOR LITERATURY) Abstract PDF
(Rus)
No 11 (2008) Articles REMISSIYa PRI ShIZOFRENII, ANALIZ SOVREMENNYKh TENDENTsIY SISTEMATIKI I SPOSOBOV OTsENKI Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies