Shiryaev, O Yu

Issue Section Title Abstract File
Vol 9, No 2 (2006) Articles PECULIARITIES OF CLINICAL AND ENDOSCOPIC PICTURE AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS PATIENTS WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE Abstract PDF
(Rus)
Vol 16, No 1 (2013) Articles ZNAChENIE VELIChINY OKISLITEL'NO-VOSSTANOVITEL'NOGO POTENTsIALA ZhIDKIKh SRED ORGANIZMA V DEYaTEL'NOSTI TsNS Abstract PDF
(Rus)
Vol 16, No 1 (2013) Articles TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS Abstract PDF
(Rus)
Vol 17, No 1 (2014) Articles ANALYSIS OF EATING BEHAVIOUR IN OVERWEIGHT PERSONS Abstract PDF
(Rus)
Vol 17, No 1 (2014) Articles PSYCHOSOMATIC ASPECTS TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS Abstract PDF
(Rus)
Vol 17, No 1 (2014) Articles LAW PROBLEMS OF INTERACTIONS OF MENTAL HEALTH SERVICES WITH THE POLICE DURING PSYCHIATRIC AID RENDERING Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 2 (2017) Articles NEKOTORYE POKAZATELI EMOTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa SPETsIALISTOV AVARIYNO-SPASATEL'NYKh FORMIROVANIY Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 2 (2017) Articles EMOTsIONAL'NYE RASSTROYSTVA I SINDROM NOChNOY EDY U BOL'NYKh S FUNKTsIONAL'NOY PATOLOGIEY ZhELUDOChNO-KIShEChNOGO TRAKTA: VOZMOZhNOSTI RANNEY DIAGNOSTIKI I KORREKTsII Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles KAChESTVO ZhIZNI PRI LEChENII TREVOZhNO-DEPRESSIVNYKh RASSTROYSTV TsIPRALEKSOM I EGO KOMBINATsIEY S IMUNOFANOM Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles ANALIZ POKAZATELEY KAChESTVA ZhIZNI U BOL'NYKhS GRYZhEY MEZhPOZVONOChNOGO DISKA V POSLEOPERATsIONNOM PERIODE PRI NAZNAChENII AZAFENA Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles OTsENKA DINAMIKI UROVNYa SOTsIAL'NOGO FUNKTsIONIROVANIYa U PATsIENTOK S RAKOM MOLOChNOY ZhELEZY NA FONE PRIMENENIYa AZAFENA Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles ANALIZ DINAMIKI PROYaVLENIY TREVOGI U PATsIENTOK S RAKOM MOLOChNOY ZhELEZY V POSTOPERATsIONNOM PERIODE PRI PRIMENENII AZAFENA Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles STRUKTURNO-FUNKTsIONAL'NYE VZAIMOOTNOShENIYa V REALIZATsII INFORMATsIONNYKh PSIKhOSOMATIChESKIKh VZAIMODEYSTVIY Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles AFFEKTIVNYE RASSTROYSTVA U BOL'NYKh SINDROMOM DISPEPSII V SOChETANII S OZhIRENIEM Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles FARMAKOLOGIChESKAYa KORREKTsIYa EMOTsIONAL'NYKh I KOGNITIVNYKh RASSTROYSTV KAK PERSPEKTIVNOE NAPRAVLENIE REABILITATsII BOL'NYKh KhOBL Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles RASSTROYSTVA DEPRESSIVNOGO SPEKTRA U ZhENShchIN, BOL'NYKh POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM: RASPROSTRANENNOST', STRUKTURA, KLINIKO-GORMONAL'NYE KORRELYaTsII Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles SRAVNITEL'NYY ANALIZ DINAMIKI VYRAZhENNOSTI PSIKhOSIMPTOMATIKI I POKAZATELEY KAChESTVA ZhIZNI BOL'NYKh ShIZOFRENIEY, OSLOZhNENNOY ALKOGOLIZMOM, PRI NAZNAChENII KVETIAPINA I KATOLITA Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles SRAVNITEL'NYY ANALIZ RAZLIChNYKh SKhEM LEChENIYa BOL'NYKh ShIZOFRENIEY S PROYaVLENIYaMI FARMAKOREZISTENTNOSTI Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles IZMENENIE INTERVALA QT NA ELEKTROKARDIOGRAMME PRI PRIMENENII ANTIPSIKhOTIChESKIKh PREPARATOV (obzor literatury) Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles ANALIZ DINAMIKI IMMUNOLOGIChESKIKh POKAZATELEY BOL'NYKh ShIZOFRENIEY S PREOBLADANIEM NEGATIVNYKh RASSTROYSTV PRI NAZNAChENII RISPOLEPTA Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles REZISTENTNOST' K PSIKhOFARMAKOTERAPII ShIZOFRENII I PUTI EE SNIZhENIYa Abstract PDF
(Rus)
No 11 (2008) Articles PSIKhOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI NESOVERShENNOLETNIKh PRESTUPNIKOV, VOZMOZhNYE PUTI KORREKTsII Abstract PDF
(Rus)
No 11 (2008) Articles ALGORITMY PSIKhOSOMATIKI Abstract PDF
(Rus)
No 11 (2008) Articles DINAMIKA NEYROKOGNITIVNOGO DEFITsITA U BOL'NYKh ShIZOFRENIEY S RAZLIChNYMI VARIANTAMI DEFITsITARNOY SIMPTOMATIKI NA FONE TERAPII KOMBINATsIYaMI IMMUNOTROPNOGO SREDSTVA S KLASSIChESKIM I ATIPIChNYM ANTIPSIKhOTIKAMI Abstract PDF
(Rus)
No 11 (2008) Articles ANALIZ DINAMIKI KLINIChESKOY KARTINY ShIZOFRENII S RAZLIChNYMI VARIANTAMI DEFITsITARNOY SIMPTOMATIKI NA FONE TERAPII KOMBINATsIYaMI IMMUNOTROPNOGO SREDSTVA S KLASSIChESKIM I ATIPIChNYM ANTIPSIKhOTIKAMI Abstract PDF
(Rus)
No 11 (2008) Articles DINAMIKA RASPROSTRANENNOSTI ADDIKTIVNOGO POVEDENIYa KAK STRATEGII SOVLADANIYa S DISTRESSOM, OBUSLOVLENNYM NEGATIVNOY SIMPTOMATIKOY, V PRODROME PERVIChNOGO EPIZODA ShIZOFRENII Abstract PDF
(Rus)
No 11 (2008) Articles ANALIZ VZAIMOSVYaZEY PSIKhIChESKOGO SOSTOYaNIYa, LIChNOSTNO- OBUSLOVLENNYKh FORM REAGIROVANIYa, STRUKTURY VNUTRENNEY KARTINY BOLEZNI I UROVNYa KAChESTVA ZhIZNI U BOL'NYKh KhOBL Abstract PDF
(Rus)
No 11 (2008) Articles POKAZATELI TYaZhESTI TREVOZhNO-DEPRESSIVNYKh RASSTROYSTV I KAChESTVA ZhIZNI U BOL'NYKh S KhRONIChESKIM BAKTERIAL'NYM PROSTATITOM Abstract PDF
(Rus)
No 11 (2008) Articles DINAMIKA KLINChESKIKh SIMPTOMOV I KAChESTVA ZhIZNI U BOL'NYKh S ZATYaZhNOY FORMOY KLIMAKTERIChESKOGO SINDROMA PRI NAZNAChENII AZAFENA Abstract PDF
(Rus)
No 11 (2008) Articles VLIYaNIE TsEREBROVASKULYaRNYKh I PSIKhOENDOKRINNYKh RASSTROYSTV NA FORMIROVANIE UROVNYa KAChESTVA ZhIZNI ZhENShchIN, STRADAYuShchIKh ZATYaZhNOY FORMOY KLIMAKTERIChESKOGO SINDROMA Abstract PDF
(Rus)
No 11 (2008) Articles TRANSKRANIAL'NAYa MAGNITOTERAPIYa NEPSIKhOTIChESKIKh TREVOZhNYKh RASSTROYSTV V PSIKhIATRIChESKOY PRAKTIKE Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies