Teslinova, G M

Issue Section Title Abstract File
Vol 20, No 2 (2017) Articles OSOBENNOSTI FORMIROVANIYa PSIKhOLOGIChESKOY USTOYChIVOSTI K STRESSOVYM SITUATsIYaM V VYSShIKh UChEBNYKh ZAVEDENIYaKh MChS ROSSII Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 2 (2017) Articles ORGANIZATsIYa PSIKhOLOGO-PSIKhIATRIChESKOY POMOShchI V ZONE ChREZVYChAYNOY SITUATsII Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 2 (2017) Articles KLINIChESKIY PSIKhOPATOLOGIChESKIY ANALIZ V DIAGNOSTIChESKOY OTsENKE PSIKhIChESKIKh NARUShENIY U POSTRADAVShIKh V ChREZVYChAYNYKh SITUATsIYaKh Abstract PDF
(Rus)
Vol 21, No 2 (2018) Articles PSYCHIC AND SOMATIC CORRELATION IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE OCCURRING ON A BACKGROUND OF OBESITY Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies