NEKOTORYE KhARAKTERISTIKI ELEKTROKARDIOGRAFIChESKOGO SIGNALA KAK KRITERII OTsENKI FUNKTsII SERDTsA - PDF (Russian)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies